World Forum Tango

UPDATE 28-09-2018 16.10h

By cooperating with the World Tango forum a member commits him/herself to express the ideas of this association. In return he/she will be guaranteed that with any of the big events the WFT is putting up, they will have an attention-grabbing function or input which will be rewarded with a financial compensation. Also the WFT takes the commitment from their position that they will promote members in all kinds of Tango matters worldwide.

 

Update 28-09-2018  15h

The World Forum Tango is an independent, non-profit, non-political, non-religious organization.

Vision

Vision is to serve as a primary voice for Argentinean Tango throughout the world, encourages exchange of ideas, awareness of tango in all its forms.

Goals

  • To promote Argentinean tango as a cultural dance in all its diversities, in advancing knowledge and new approachings worldwide.
  • To serve as a global forum for Argentinean tango and a practical source of tango knowledge.
  •          On the one hand it encourages the implementation of the Codigos in Traditional [Salon] on the other hand is it also a fervent developer of the Neo-Non Tango scene, Enscenario tango, … and open to refreshing ideas and promotor of new concepts.
  • We generate market knowledge, organise and promote competitive tango events, foster tango education and training, …
  • Encourage to make it universally accessible.

The leadership structure of the World Forum Tango is a collaborative of diverse volunteers.

– There is a board of … members

– Administrative partners

– Ambassadors :

– In a later stage can be added : National representatives

Pillars

+ Education and training : seminars – workshops – practica

+ Championships : Neo    Traditional    Milonguero    Convertibles –  Enscenario – …

+ Gatherings : Festivals – Congress – Summits – World Meetings

+ Research and documentation : info on tango

+ Support and leisure : milonga’s – presentations – concerts – Argentinean food festival – apparel – shoes – ….

 

 

 

 

 

28.9 2019 update
momenteel heb ik bedacht dat zij de ‘lijsttrekkers’ ambassador zijn, geeft status en ongetwijfeld werk. Daarnaast hebben ze gegarandeerd werk, als ik een groot event heb. Dat is concreet. Ik wil ervoor terug dat zij het platform met hart en ziel lpromoten, en ook de events. Dat heb ik er dan weer aan. En de gemeenschap krijgt zo gratis onafhankelijke informatie via het platform (website) en mooie events. dat is een beetje de kringloop of het verdienmodel, hoe je het maar wilt noemen. Het principe. Dat zou de basis moeten zijn, maar het liefst nog meer uitbreiden.
—————
27.9 . 2019 laatste update
Om over mee te denken.

…hoe zet ik een organisatie dermate op dat het mondiaal van betekenis is voor tango.

Hiervoor heb ik iig twee discussiegroepen opgezet, twee internationale evenementen en iconische figuren verbonden aan het geheel.

Doelstelling
– toestroom bevorderen,
– cultuur verbeteren
– markt professionaliseren.
– contacten onderhouden met andere belangrijke instellingen
Geen abstract iets, maar fysiek, met een website, een organisatie met kantoor en alles wat daarbij nodig is.

Er moet een organisatie komen waar deelnemers echt baat bij hebben. Wat heb ik eraan, wat heb jij eraan, wat merkt de gemeenschap ervan.

Ik zit nu mijn hoofd hierover te breken, maar misschien is dit juist het belangrijkste om tijdens een meeting te bespreken.

Deelnemers meeting ergens dit jaar:
Guno (initiatiefnemer en beheerder)
Carlos (ambassador milonguero) Confirmed!
Ezequiel (ambassador neo) Confirmed!
Roland (ambassador salon) …

Als dit staat is dan de volgende stap een forum te organiseren. Tijdens het festival bij elkaar komen met uigenodigden, dansschoolhouders, leraren, djs, fotografen, eventorganizers enz enz

Wij zijn de basis.
Met de rest vormen we een denktank.

Wat vind je?

============================================================

WORLD FORUM TANGO
Er is een platform nodig waarop vertegenwoordigers uit alle geledingen komen. Eens per jaar bij elkaar komen om te kletsen en updaten, samenwerkingen bevorderen, visies delen en vooral manieren bedenken en ondernemen Tango van impulsen te voorzien die het bruisend houden en nieuwkomers gestimuleerd worden .

AMBASSADORS

– Carlos Alberti
Ambassador Milonguero Style

– Ezequiel Sanucci
Ambassador Ambassador Neo Non Tango Style

– Roland de Amsterdam
FreeStyle

– Mariano Galeano
Ambassador Tango de salon

DANSSCHOOLS

– Silvia & Federico

– Erdi Aslan

– Carlos Alberti

– Ezequiel Sanucci

DJS

– Richard El Fresco

DANCE PARTNER SEARCH
– Tango Danspartner gezocht

SALES
– Sevin
Sevin Fashion (Istanbul)

– Raquel Pasos
La Flor Tanguero

DANcERS
– Kristin Daenen
– Angelique Tanguera
– Tiana van Alkemade
– Zora Hamidi
– Trisha Franke

COMING SOON
EVENT ORGANIZERS
PHOTOGRAPHERS

 

======================================================================================

 

NAAM EN ZETEL

ARTIKEL 1.
1. De stichting draagt de naam : …. [World/BeNeLux Forum Tango]
2. De stichting is gevestigd te …. [Adres in vullen]

DUUR

ARTIKEL 2
1. De vereniging is aangegaan voor een onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december.
3. De vereniging is opgericht op ….. 2019.

DOEL

ARTIKEL 3
1. De stichting heeft tot doel zich te profileren als een ambitieus en open netwerk met respect voor de wortels, het cultureel erfgoed, de belangstelling en de vernieuwing van de Argentijnse Tango, in al zijn verschijningsvormen. Een tangogemeenschap waar uiteenlopende persoonlijkheden elkaar ontmoeten en waar internationale en vernieuwende concepten met elkaar worden aangegaan.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door
▪ het organiseren van evenementen
▪ het organiseren van danswedstrijden
▪ het organiseren van Festivals, Congressen,…
▪ deel te nemen aan … [in te vullen]
▪ lancering World Society Club
▪ ondersteunen van “tango” ambassadors
▪ originele concepten te ontwikkelen
3.De stichting mag geen winst onder haar leden verdelen.

GELDMIDDELEN

ARTIKEL 4
1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door
a. subsidies en giften
b. vergoedingen voor door de stichting verrichtte prestaties

BESTUUR

ARTIKEL 5
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) meerderjarige persoenen die door de Algemene Leden Vergadering uit de leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
3. Enkel natuurlijke personen zijn benoembaar tot bestuurslid.
4. Het bestuur gaat een engagement aan van 4 jaar. Aftredende bestuursleden kunnen herbenoemd worden. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt de plaats van de voorganger in.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door beëindiging van vierjaarlijkse termijn.
b. op eigen verzoek door schriftelijk bedanken.
c. door overlijden
d. door ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen.
6. de bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfskosten aan bestuursleden.
7. Indien het bestuur tijdelijk uit minder dan drie (3) respectievelijk uit minder dan door het bestuur vastgestelde aantal bestuursleden bestaat, blijft het niettemin bevoegd, onder voorbehoud van zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen dat in de vacature(s) kan worden voorzien.
8. Ieder bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

ARTIKEL 6
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting voor zover de wet niet anders bepaalt. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt toe aan twee (2) gezamenlijk handelende bestuursleden.

BESTUURSVERGADERINGEN

ARTIKEL 7
1. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal (1) per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of een ander bestuurslid zulks gewenst acht. De oproeping tot vergadering geschiedt schriftelijk tenminste veertien (14) dagen van tevoren – de dag van de oproeping en de vergadering niet meegerekend. Vermelding van plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
2. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is, of onderwerpen aan bod komen die niet geagendeerd waren, dan wel dat de vergadering geschiedt op een termijn korter dan 14 dagen, is een geldige besluitvorming van het bestuur niettemin mogelijk, mits in de betreffende vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen de besluitvorming verzet.
3. Van elke bestuursvergadering wordt er een verslag gemaakt door de secretaris of bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger (een daartoe aangewezen bestuurslid). Het verslag wordt daarna zo spoedig mogelijk aan alle bestuursleden bezorgd. Bij de eerst volgende bestuursvergadering wordt dit verslag goedgekeurd, verfijnd, gewezen.
4. Toegang tot de vergadering zijn de bestuursleden alsmede zij die door de vergadering zijn uitgenodigd.

BESLUITVORMING BESTUUR

ARTIKEL 8
1. Ieder bestuurslid heeft één stem (1). Een bestuursbesluit wordt genomen bij 4/5 meerderheid ; of bij volstrekte meerderheid van de bij de vergadering uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel in een volgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen wederom, dan is het voorstel verworpen.

ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 9
1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de stichting.
2. Bij besluit van ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.
3. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuursleden.
4. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de vereffenaars te bepalen.
5. Na afloop van de vereffening blijken de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij wet voorgeschreven termijn on der berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

 

 

Suggesties voor een naam

+ tangled-up : a global forum for tango aficionados

 

Milonga Lounge Music – Argentine Tango